Đăng ký Thi

Đăng ký thi trực tuyến.Sau khi đăng ký sẽ được hướng dẫn các thủ tục

Đăng ký ngay

Lịch Thi

Lịch thi được cập nhật trước kỳ thi ít nhất 1 tuần.

Xem lịch thi

Tra cứu Kết quả

Thí sinh nhập số báo danh, mã số để tra cứu kết quả.

Tra cứu kết quả

Văn bản

Mẫu giấy ủy quyền nhận chứng chỉ ngoại ngữ

Mang theo CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền để đối chiếu và nạp lại giấy ủy quyền kèm theo 01 bản sao công chứng CMND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
 
 
Kính gửi:       TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 
Tôi tên là : ....................................................................................................................................
Ngày sinh : .......................................... Nơi sinh (huyện/tỉnh/TP): .............................................
Số CMND : ....................................................... Ngày cấp: ....................... Nơi cấp: ..................
Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................................
Đơn vị học tập/công tác : .................................................................... Điện thoại: .....................
Tôi đã tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ tại Trường Đại học Vinh
Ngoại ngữ: ............................... Ngày thi: ................................... Số báo danh:............................
Kết quả: ............................ Đạt bậc: .................... theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam   
Do không thể trực tiếp tới nhận chứng chỉ, nên tôi ủy quyền cho:
Anh (Chị)……………………………............................................................................………..
Ngày sinh : .............................. Hộ khẩu thường trú: ..................................................................
Số CMND : ....................................................... Ngày cấp: ....................... Nơi cấp: ..................
Đơn vị học tập/công tác : .................................................................... Điện thoại: .....................
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.
Rất mong Quý Trường xem xét và giải quyết.
                                                                                                                                                                       
*Lưu ý: Mang theo CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền để đối chiếu và nạp lại giấy ủy quyền kèm theo 01 bản sao công chứng CMND..
 …......., ngày ...…. tháng…....năm …....
                      Người được ủy quyền                                             Người ủy quyền
                        (Ký, ghi rõ họ tên)                                               (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
Xác nhận của Cơ quan công tác hoặc Chính quyền địa phương (của người ủy quyền)
 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
…......., ngày ...…. tháng…....năm …....
                                                                         (Ký tên, đóng dấu)


Tải tập tin mẫu tại tây